HUURVOORWAARDEN SOLEX BRUGGE

Tussen

  1. Huurder : De natuurlijke of rechtspersoon die als huurder de overeenkomst sluit.
  2. Verhuurder : Het bedrijf Leprevan bvba dat instaat voor de verhuring.

Artikel 1.

De huurprijs en duur van de overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals schriftelijk vermeld en overeengekomen op de huurovereenkomst. De huurder dient het voertuig terug te brengen gedurende de openingsuren van Poules moules bvba en mag daar slechts van afwijken als de verhuurder zijn schriftelijke toestemming voor geeft. In dit geval blijft de huurder aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan tot het moment van feitelijke teruggave. Na ontvangst van de solex wordt hij door de verhuurder gecontroleerd op eventuele gebreken en of beschadigingen.

Artikel 2.

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals schriftelijk is overeengekomen behalve indien deze verlengd werd door de huurder. Indien het voertuig niet op het overeengekomen tijdstip bij de verhuurder of met toestemming van de verhuurder bij een derde is ingeleverd is de verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit de overeenkomst voortvloeiende aansprakelijkheid van de huurder blijft van kracht tot het moment dat het voertuig terug in bezit is van de verhuurder. Bij deze is de huurder aan de verhuurder gedurende de tijd welke het voertuig in zijn bezit heeft huur verschuldigd. Deze huur bedraagt € 50 (vijftig euro) per dag, elk dagdeel wordt gerekend als dag. Deze huurverhoging kan door de verhuurder kwijtgescholden worden indien de huurder kan aantonen dat de overschrijding van de tijdsduur niet te wijten was door zijn schuld.

Artikel 3.

Annulering van de huurovereenkomst kan alleen als de verhuurder hiermee instemt. Alle annuleringen dienen ingediend worden ten laatste 24 u voor aanvang van de huur. Bij Annulering wordt een annuleringskost aangerekend van € 20 per 4 voertuigen.

Artikel 4.

Betaling van de huur vindt plaats na afloop van het gehuurde voertuig.

Artikel 5.

De waarborgsom dient de huurder aan de verhuurder af te rekenen voor vertrek met het voertuig. Deze bedraagt € 150 per solex. De waarborgsom dient als zekerheid voor de betaling van de huur en de vergoeding van eventuele schade. Alles zal na het beëindigen van de huurovereenkomst verrekkend worden door de verhuurder.

Artikel 6.

De huurder is verplicht na het beëindigen van de huurperiode het voertuig netjes en in een goede staat terug te geven aan de verhuurder. Indien dit niet is gebeurd wordt er een bedrag van € 20 aangerekend door de verhuurder.

Artikel 7.

De huurder dient op een zorgvuldige wijze zorg te dragen voor zijn gehuurde voertuig. Dit houd in dat het voertuig niet kan en mag gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd is. Onder bestemming vallen ook wedstrijden, testen, stuntrijden enz.

Artikel 8.

Het voertuig dient indien niet gebruikt op slot en veilig gestald te worden in een overdekte ruimte of in elk geval zodanig te worden geparkeerd dat het in redelijkheid niet kan ontvreemd of beschadigd worden. Een slot word geleverd door de verhuurder.

Artikel 9.

Alleen personen die de huurovereenkomst hebben getekend zijn gerechtigd het voertuig te besturen. De huurder heeft niet het recht het voertuig door te verhuren aan derden.

Artikel 10.

Indien het voertuig is ontvreemd dient de huurder onmiddellijk de verhuurder hiervan op de hoogte brengen. Tevens is hij verplicht aangifte te doen bij de politie.

Artikel 11.

Volgend op de huurovereenkomst is de verhuurder niet verantwoordelijk voor eventuele boetes voortvloeiend uit het niet naleven van verkeersregels, dronkenschap en aanverwanten.

Artikel 12.

De huurder is in het bezit van een Europees of internationaal rijbewijs. Een kopie hiervan wordt aan het huurcontract toegevoegd. Eveneens wordt een kopie van de identiteitskaart toegevoegd aan het huurcontract.

Artikel 13.

Er kunnen benzine of olieplekjes op de kledij terechtkomen. De huurder wordt op voorhand verwittigd dat deze aangepaste kledij moet aantrekken voor de solexrit. Bij deze kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele schade aan de kledij.

Artikel 14.

Foto’s die genomen worden door de verhuurder kunnen eventueel gebruikt worden voor promotie van solex-tours en dit via de gekende media kanalen. Een weigering door de huurder is mogelijk doch dient dit vooraf schriftelijk vermeld te worden. Alle gemaakte foto’s door de verhuurder ivm solex-tours blijven zijn eigendom.